Blog dịch thuật

Land Certificate

‘land certificate ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : giấy chứng sở hữu đất, địa khế, bằng khoán (đất)

Hotline: 0931.93.16.16
Gọi điện ngay