Blog dịch thuật

Land Improvement Expenses

‘land improvement expenses ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : chỉ phí tu bổ đất đai; chi phí nâng cấp đất