Blog dịch thuật

Land Improvement

‘land improvement ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự nâng cao giá trị đất đai; sự cải thiện đất đai