Blog dịch thuật

Land Patent

‘land patent ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : giấy cho phép chuyển nhượng đất công; bằng khoán thiết định quyền sở hữu đất đai