Blog dịch thuật

Land Registrar

‘land registrar ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người phụ trách đãng ký địa bạ; người phụ trách địa chính