Blog dịch thuật

Land Registration

‘land registration ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự đăng ký (một bất động sản) vào địa bạ