Blog dịch thuật

Land Registry

‘land registry ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : phòng đăng ký ruộng đất sở địa chính