Blog dịch thuật

Landed Property

‘landed property ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tài sản đất đai; sở hữu đất đai; địa sản; bất động sản