Blog dịch thuật

Landing Barge

‘landing barge ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tàu nhỏ dơ hàng lên bờ; tàu nhỏ để đổ bộ