Blog dịch thuật

Liberalization Of Capital Transaction

‘liberalization of capital transaction’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (sự) tự do hóa giao dịch vốn