Blog dịch thuật

Liberty Of Trading

‘liberty of trading ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (quyền) tự do buôn bán