Blog dịch thuật

Licenced Debt Collection Agencies

‘licenced debt collection agencies’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : công ty thu nợ có đăng ký