Blog dịch thuật

License To Trade Ordinance

‘license to trade ordinance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : điều lệ giấy phép mậu dịch