Blog dịch thuật

License

‘license’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự cho phép; giấy phép; giấy phép kỹ thuật; bài chỉ; bài; môn bài; cấp giấy phép (cho); cho phép (ai làm…)