Blog dịch thuật

Licensed Deposit Takes

‘licensed deposit takes ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : những tổ chức tín dụng được phép nhận tiền gởi