Blog dịch thuật

Licensed Premises

‘licensed premises’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : quán ăn được bán cả rượu và thuốc lá