Blog dịch thuật

Licensed Public Accountant

‘licensed public accountant ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : kế toán viên có đăng ký