Blog dịch thuật

Licensed Victualler

‘licensed victualler ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người bán rượu mạnh có môn bài