Blog dịch thuật

Licensee Estoppel

‘licensee estoppel ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự cấm nói ngược, sự không được vi ước của bên được cấp phép