Blog dịch thuật

Lien

‘lien’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : quyền lưu giữ; quyền lưu trí; quyền đặc lưu động sản; quyền saí áp tài sản để thế nợ