Blog dịch thuật

Lienholder

‘lienholder’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người có quyền lưu giữ (tài sản dể thế nợ)