Blog dịch thuật

Life Cycle Analysis

‘life cycle analysis ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : phân tích chu kỳ sống (của sản phẩm)