Blog dịch thuật

Life Cycle Of A Product Or Service

‘life cycle of a product or service ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đời sống, chu kỳ sống của một sản phẩm hay dịch vụ