Blog dịch thuật

Life Cycle Profiling

‘life cycle profiling ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (việc) lập bản sơ lược, chu kỳ sống (của sản phẩm)