Blog dịch thuật

Life Insurance Policy

‘life insurance policy’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : đơn, khế ước bảo hiểm nhân thọ