Blog dịch thuật

Life Insured (The…)

‘life insured (the…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : người được báo hiểm