Blog dịch thuật

Life Interest

‘life interest ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : (quyền hưởng) huê lợi trọn dời; lợi tức suốt đời