Blog dịch thuật

Life Of Contract

‘life of contract ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thời gian hữu hiệu của hợp đồng hàng hóa kỳ hạn