Blog dịch thuật

Lift Productivity (Ta..)

‘lift productivity (ta..) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tăng gia sức sản xuất