Blog dịch thuật

Lift The Embargo (Ta..)

‘lift the embargo (ta..) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bãi bỏ lệnh cấm vận