Blog dịch thuật

Lift

‘lift ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thang máy; máy nâng; máy trục (đồ nặng); nhấc lên; dỡ lên; đưa lên; nâng cao; tăng (giá); hủy bỏ; giải bỏ; giải trừ; kết thúc