Blog dịch thuật

Light Displacement Tonnage

‘light displacement tonnage’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : trọng tải dản nước tịnh