Blog dịch thuật

Lighter Insurance

‘lighter Insurance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bảo hiểm việc chuyển cất hàng bằng tàu nhỏ; bảo hiểm lõng hàng