Blog dịch thuật

Lighter Risk

‘lighter risk ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : rủi ro của tàu nhỏ chuyển cất hàng; rủi ro của tàu lõng hàng