Blog dịch thuật

Lighterage

‘lighterage ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự dỡ hàng lên bờ bằng tàu nhỏ chuyển hàng; việc lõng hàng; phí dỡ hàng lền bờ bằng tàu nhỏ chuyển hàng; phí lõng hàng