Blog dịch thuật

Lightning Strike

‘lightning strike ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : bãi công chớp nhoáng (không báo trước)