Blog dịch thuật

Limit Of Liability

‘limit of liability ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mức hạn định, giới hạn trách nhiệm