Blog dịch thuật

Limitation Clause

‘limitation clause ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : điều khoản hạn chế trách nhiệm; điều khoản phạm vi trách nhiệm