Blog dịch thuật

Limitation Limit

‘limitation limit ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hạn độ cao nhất của trách nhiệm; mức trách nhiệm cao nhất