Blog dịch thuật

Limitation Of Public Expenditure

‘limitation of public expenditure ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hạn chế chi tiêu công quỹ