Blog dịch thuật

Limitation Of Shipowner’S Liability

‘limitation of shipowner’s liability’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : mức hạn định trách nhiệm bồi thường của chủ tàu