Blog dịch thuật

Limitation

‘limitation’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : sự hạn chế, sự hạn định; sự giới hạn; hạn ngạch; hạn độ; thời gian có hiệu lực; thời hiệu