Blog dịch thuật

Limited By Guarantee

‘limited by guarantee ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hữu hạn (trách nhiệm) theo mức bảo đảm