Blog dịch thuật

Limited By Shares

‘limited by shares ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hữu hạn (trách nhiệm) theo số cổ phiếu