Blog dịch thuật

Limited Convertibility

‘limited convertibility ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : tính chuyển đổi hạn chế