Blog dịch thuật

Limited Floating Rate

‘limited floating rate ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : hốỉ suất thả nổi hạn chế