Blog dịch thuật

Limited Function Wholesaler

‘limited function wholesaler ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : nhà bán sỉ có chức năng (phục vụ) hạn chế