Blog dịch thuật

Limited Letter Of Credit

‘limited letter of credit ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : thư tín dụng (du lịch) lưu thông hạn chế