Blog dịch thuật

Limited-Line Store

‘limited-line store ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : cửa hàng bán mặt hàng hạn chế; cửa hàng chuyên doanh