Blog dịch thuật

Limited Market Space

‘limited market space ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : khoảng trống thị trường hữu hạn